Vilkår og betingelser

Generelle leveringsbetingelser

Anvendbarhet

1. Disse generelle leveringsreglene gjelder i den grad det ikke er gjort endringer eller tillegg ved skriftlig avtale mellom partene. Kunden/bestilleren svarer for alle kvantitetsdata, høyder og andre dimensjoner angitt på tegningene som ble brukt som grunnlag for et tilbud/ordre, hvis tegning eller måling ikke er gjort av oss.

Anbud

2. Designtaks tilbud gjelder i 30 dager med mindre annet er angitt.

Ordrebekreftelse

3. Designtaks skriftlige ordrebekreftelse er bindende for kjøperen hvis det ikke fremmes noen merknader innen 8 dager.

Produksjonsvare

4. Endringsstyring Produksjonsordrer frigis etter den ovenfor beskrevne karenstiden på 5 virkedager for produksjon, og etter det kan endringer (som størrelse, leveringsdato, adresser osv.) foretas, men de vil bli belastet med 4 % av ordreverdien, minst 300 kr/tilfelle for kostnadene som oppstår i forbindelse med dette. Endringen anses som fullført når ny OE sendes til kunden. For en ordre hvor bearbeidelsen har begynt, belastes også de faktiske kostnadene for materialer og arbeid. Leveringstider kan da også endres. Lagerordrer frigjøres umiddelbart og bør kommenteres umiddelbart, ellers er det risiko for å debitere som ovenfor.

5. Lagervarer sendes normalt 3 virkedager etter ordredato.

6. Frakt-- og leveringsbetingelser. Fraktkostnad

Med mindre annet er avtalt, vil levering skje med bil til den spesifiserte leveringsadressen, mot betaling av frakt. Ekstra fraktkostnader legges til når leveringsinformasjonen endres etter at transporten er bestilt.

7. Skadede varer

Ved levering av varene må sjåføren og mottakeren inspisere varene sammen for å sjekke at ingenting mangler eller er skadet. Hvis noe er skadet eller mangler, må det noteres på fraktbrevet før signering.

Hvis dette ikke gjøres på leveringstidspunktet, kan ikke mottakeren kreve erstatning for synlig skade eller manglende varer. For usynlige skader og usynlige, manglende varer kan mottakeren kreve erstatning senest fem dager etter levering. Dette må være en skriftlig forespørsel! For internasjonal transport gjelder syv dager, søndager og andre helligdager ikke medregnet.

8. Ikke uthentede/mottatte varer

Ved ikke uthentede/mottatte varer forbeholder Designtak seg retten til å belaste kunden for å dekke kostnadene for frakt og håndtering. Vær oppmerksom på at varene forblir hos fraktselskapet i omtrent 2 to uker, før de går tilbake til Designtak.

Priser

9. Med mindre annet er avtalt, skal kjøper betale prisen oppgitt av Designtak ved aksept av ordren. I tillegg til avtalt pris, må kjøper betale erstatning for påfølgende merverdiavgift. Hvis det etter inngåelse av avtalen påløper eksport- eller importgebyr for varer, skatt eller andre lignende pålegg eller endringer, eller endringer i råvarepris eller valutakurs, selv om påleggene eller endringene i råvareprisen eller valutakursen ikke er tatt i betraktning i antall, kan designtak endre prisen tilsvarende .

Betaling og renter på forsinket betaling

10. Fakturering av varer skjer ved forsendelse/levering. Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje til Designtak senest 30 dager etter fakturadato. Hvis betaling ikke foretas i rett tid, belastes renter med 8 %. Alt levert materiale eller leverte varer forblir Designtaks eiendom inntil full betaling er foretatt. Hvis kjøperen, av en grunn som Designtak ikke er ansvarlig for, unnlater å motta varene på en spesifikk dato, skal betaling fortsatt skje som om levering er skjedd i samsvar med avtalen. Hvis kjøperen ikke har betalt innen tre måneder fra forfallsdatoen, har Designtak rett til å si opp avtalen ved skriftlig melding til kjøperen. Designtak har da, i tillegg til renten, rett til erstatning for skaden som oppsto på grunn av forsinkelsen.

Garanti

11. Garantibetingelser 5 år i henhold til ABM 07, regnet fra leveringsdatoen fra Designtak.

Se også vårt drifts- og vedlikeholdsdokument.